تیزر اسپانجمن

Speaker 1

دومسیر مجزا برای ورود گاز ولانگ گاز مصرف شد

قابلیت تخمین خون + سرم موجود در گاز های مصرف شده

پرینتر حرارتی برای ثبت تعداد گاز و لانگ گاز مصرف شده و ارائه گزارش نهایی هر عمل به صورت مجزا

داراری تاییدیه از بیمارستان امام رضا