Pulskidd تیزر رسمی

PULSKIDD

Speaker 1

نمایش دقیق درصد اشباع اکسیژن خون ، ضربان قلب

مناسب برای طیف وسیعی از کاربردها :استفاده های پزشکی بیمارستان ها ، درمانگاه ها، کلینیک ها و...

بسیار کم مصرف به همراه کیف چرمی برای حمل و نقل ایمن

نمایش دقیق درصد اشباع اکسیژن خون ، ضربان قلب

مناسب برای طیف وسیعی از کاربردها :استفاده های پزشکی در بیمارستان ها ، درمانگاه

بسیار کم مصرف به همراه کیف چرمی برای حمل و نقل ایمن